Assemblea General Ordinàira del Gremi: Eleccions a la Junta Directiva

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

GREMI D’HOTELERIA I TURISME DEL BAGES

Manresa, 23 d’octubre de 2023

Sr./Sra. Agremiat/da:

De conformitat a l´establert a l’article 1è  dels Estatuts Socials del GREMI D’HOTELERIA I TURISME DEL BAGES, es convoca als Agremiats per a que assisteixin a la Junta General amb caràcter Extraordinari, que es celebrarà el proper dia 23 de novembre de 2023 al domicili social del Gremi, a Manresa (08241) Plaça del Mercat, s/n, Edifici Cambra de Comerç, a les 18:30 hores en primera convocatòria (50% dels afiliats), i a les 19:00 hores (qualsevol nombre d’associats), el mateix dia, en segona convocatòria, per a procedir a l’elecció de nova Junta Rectora, fet al que es procedeix amb el temps previst estatutàriament, de 30 dies naturals.

Segons disposa l’Article 2 del dit Annex, les llistes tancades per a formar part de la Junta Rectora, podran presentar-se a la Secretaria del Gremi, des de 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea, fins l’inici de la mateixa.

L´ Ordre del Dia a tractar a l´ Assemblea Extraordinària, a proposta de la Junta Rectora, serà del següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s’escau, de l’Acta de la darrera Assemblea del GREMI D’HOTELERIA I TURISME DEL BAGES
  2. Informe de la situació del Gremi per part del President. Aprovació. Si s’escau, de la gestió desenvolupada per la Junta Rectora.
  3. Dimissió de l’actual President del Gremi, En Diego Sánchez Pulido, així com de la totalitat de la Junta Rectora, per compliment del terme estatutari.
  4. Eleccions a la Presidència del Gremi d’Hoteleria del Bages. Presentació de les Llistes Tancades i Eleccions.
  5. Recompte de vots i designació de la Llista Tancada més votada, en ordre a formar Junta Rectora. Designació de càrrecs de la nova Junta Rectora d’entre els membres de la nova Llista Tancada més votada.
  6. Precs i preguntes
  7. Redacció i Aprovació de l’Acta, si s’escau, per part dels assistents, o elecció de Compromissaris (3) designats per delegació de l’Assemblea, per a que procedeixin a l’aprovació esmentada.

El Cens electoral es trobarà a disposició dels agremiats, a les oficines del Gremi, des del moment de la convocatòria de les presentes Eleccions, de conformitat al que disposa l’Art. 5, Annex 1 dels Estatuts.

La votació serà lliure i secreta, i es computarà a base d’un vot per associat (Art. 18).

La designació de la Llista tancada es prendrà per majoria simple, quedant tots els associats, fins i tot els dissidents, sotmesos als acords presos. Per formar part del procés electoral, ja sigui com a membre d’una candidatura o com a votant,  s’haurà de tenir una antiguitat com a agremiat, de com a mínim 1 any, i estar al corrent de pagament de les obligacions contretes amb el Gremi (art. 3 Annex 1).

La Junta Rectora estarà formada per VUIT (8) membres, que formaran una Llista tancada, que serà escollida mitjançant votació secreta per l’Assemblea General (Art. 24). Escollits aquests VUIT (8) membres de la Junta Rectora, entre els membres de la Llista, s’anomenaran els càrrecs de la Junta rectora, que són: President, Vicepresident, Tresorer, Secretari i vocals.

En cas de voler delegar el vot (art. 6, Annex 1), caldrà que la persona que ostenti aquest poder entregui fotocòpia del DNI-NIF, de la persona o empresa, així com una certificació on consti l’esmentada delegació, especificant si es tracta només de delegació per l’elecció o per a delegar-lo en d’altres activitats gremials. El document haurà de trobar-se degudament signat  pel titular de l’establiment que doni l’autorització.

En cas de qualsevol dubte els preguem es posin en contacte amb nosaltres.

Atentament,

 

Signat: En Diego Sánchez Pulido

President