Aprovació de les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per al 2023

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat les Ordenances Fiscals per l’any 2023.

Us fem un breu resum d’aquelles ordenances que afecten el teixit empresarial. En el document annex, hi trobareu tota la documentació:

Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable

1. Gaudiran d’una bonificació del 50% en la quota de l’impost d’immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

4. Gaudiran d’una bonificació en la quota íntegra de l’impost els béns immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals (podeu consultar els supòsits contemplats)

 

Ordenança fiscal núm. 2 - Impost sobre activitats econòmiques

Article 5 - Beneficis fiscals de caràcter potestatiu

1. ... gaudiran d’una bonificació del 30% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota municipal que s’hagin acollit a qualsevol de les modalitats d’autoconsum d’energia amb generació d’origen renovable o a partir de sistemes de cogeneració...

2. ... gaudiran d’una bonificació del 5% de la quota tributària corresponent els subjectes passius per quota municipal que estableixin un pla de transport pels seus treballadors afectes a les activitats desenvolupades en el municipi...

3. ... gaudiran d’una bonificació del 20% de la quota tributària del període impositiu corresponent els subjectes passius per quota municipal que incrementin en almenys el 10% i com a mínim amb un treballador la mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit....

 

Ordenança fiscal núm. 3 - Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Article 5 - Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable

c) s’estableix una bonificació del 75% de la quota de l’impost a favor dels titulars de vehicles zero emissions segons el distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit.

 

Ordenança fiscal núm. 4 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Article 6 - Beneficis fiscals de concessió potestativa

1. a) Bonificació del 60% quan es tracti d’obres de foment del treball i ocupació

2. Es concedirà una bonificació del 100% de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habilitat dels discapacitats.