Fira de la Coca i el Mató 2022: Aprovació de les bases de participació i convocatòria per a l'atorgament de llicències

Per decret d’alcaldia de data 5 d’agost de 2022 s’han aprovat les Bases Generals per a la participació d’expositors a la XXVIIIa edició de la Fira de la Coca i el Mató de Monistrol de Montserrat (any 2022) que tindrà lloc els dies 29 i 30 d’octubre, així com també  l’obertura de la convocatòria pública per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal del domini públic amb expositors destinats a la venda de productes alimentaris de qualitat.

El termini de presentació de sol·licituds per participar com a expositor finalitzarà el 31 d’agost de 2022,  inclòs.

Podeu consultar el document de les Bases de la convocatòria, així com també descarregar el model de sol.licitud, el full d’autoliquidació i la declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions amb Hisenda i Seguretat Social.