El Ple Municipal aprova incrementar les ordenances fiscals un 1,5% per al 2019, per sota de l'IPC previst, i rebaixar la taxa d'escombraries

Durant el Ple es van aprovar també la nova ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs,  i les contribucions especials per a la realització de les obres del projecte d’urbanització dels espais complementaris al pla especial del sector de Fàbrica Nova. També es va donar llum verd al Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Manresa.

 

El ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar ahir incrementar les ordenances fiscals un 1,5% per al 2019, per sota de l’IPC previst,  i rebaixar la taxa d’escombraries un 3,54%. La proposta va ser aprovada amb 19 vots a favor (CDC, ERC, PSC i el regidor Davins), 5 en contra (CUP i C’s) i una abstenció (DM).

 

Així mateix, es va aprovar, amb el vot favorable de tots els grups llevat de la CUP, que es va abstenir, la nova ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs, una ordenança que recull la normativa tributària en un sol document per fer-la molt més entenedora i útil per a la ciutadania.

 

Les ordenances fiscals pera l 2019 estableixen que el tipus impositiu general de l’IBI passa del  0,882% al 0.895%, per l’aplicació de l’increment de l’1,5%, i la categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,375% al 0,381%.

 

El tipus impositiu de l´Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) s’incrementa un 0,5% respecte a l’any passat, i se situa al 4%, el màxim establert per llei. També es mantenen per al 2019 la bonificació per obres i reformes. Al Centre Històric es manté el 95% de bonificació per reforma de façanes i del 60% per qualsevol tipus d’obres (no només reformes) interiors. A la resta de la ciutat, es bonifica amb el 50% la reforma de façanes.

 

L'Impost d´Activitat Econòmiques (IAE), que s’incrementa l’1,5%, i se situen en un mínim del 2,53% i un màxim del 3,03%, per sota de la mitjana de les poblacions de mida similar a Manresa, on el tipus mitjà és de gairebé el 3,5%.  L’any vinent es mantindrà les bonificació per a aquelles empreses que tinguin un resultat negatiu a partir de 2019 i següents fins a un màxim de tres anys consecutius.

 

Pel que fa a altres impostos municipals, en el que grava l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua) augmenta també l’1,5% i el tipus impositiu passa del 15% al 15.23%, i es manté igual l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), de circulació.

 

Pel que fa a la taxa d’escombraries, el rebut passarà de 124,40 a 120 euros, amb un decrement del 5,54%. El motiu d’aquesta rebaixa és l’endarreriment en la posada en marxa del nou sistema pel qual, en compliment de les directives europees, cal dur a terme un pretractament a les deixalles (fracció rebuig) i que, en el cas de Manresa i el Bages i mentre no es construeixi una planta a Manresa, s’haurà de fer al Consorci del Vallès, ubicat a Vacarisses, amb el conseqüent increment de cost pel transport. El 2018 es va incrementar la taxa amb la previsió que el nou sistema ja estigués en marxa. Com que ha anat amb retard i fins l l’1 d’abril del 2019 no és previst posar-lo en funcionament, hi ha un superàvit que permet ara la rebaixa de la taxa. 

 

Llum verd a les contribucions especials de l’entorn de Fàbrica Nova

 

El ple va aprovar amb 15 vots favorables (CDC, ERC i regidor Davins), 6 en contra (PSC i CUP) i 3 abstencions (C’s i DM) les contribucions especials per a la realització de les obres del projecte d’urbanització dels espais complementaris al pla especial del sector de Fàbrica Nova, en l’àrea compresa entre el carrer Vidal i Barraquer i carretera del Pont de Vilomara. L’Ajuntament de Manresa va presentar al veïnat dimarts passat el projecte d’urbanització de la via Sant Ignasi, plaça del Remei i avinguda Bertrand i Serra. L’obra suposarà una inversió de  prop de 3.330.000 euros i forma part de les obres d’urbanització del pla Especial Fàbrica Nova. El cost principal de l’obra serà assumit per Criteria Caixa, empresa propietària de la Fàbrica Nova mentre que els veïns i l’Ajuntament assumiran 545.701,86 euros, a parts iguals. Les obres donaran continuïtat a la urbanització del tram sud de la via Sant Ignasi que ara s’està acabant d’executar, i és previst que s’iniciïn a principis del 2019.

 

S’aproven per unanimitat el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere i les retribucions del personal

 

El ple d’ahir al vespre va aprovar també, per unanimitat de tots els grups, el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere. Aquest pla compta amb una diagnosi profunda en de la realitat de l’Ajuntament de Manresa en relació a la igualtat entre dones i homes, a partir de la qual s’ha hagut de dissenyar línies d’actuacions, que es concreten en 44 accions planificades. També incorpora la mirada LGTBI, amb accions per garantir els drets de persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGTBI) pels propers anys.

 

Durant el ple també es van aprovar les retribucions del personal i dels càrrecs electes. Les retribucions del personal es van aprovar per unanimitat de tots els grups polítics, i les retribucions de càrrecs electes amb 15 vots a favor (CDC i ERC), 3 en contra (CUP) i 7 abstencions (PSC, C’s, DM i el regidor Davins).  En tots dos casos, s’acorda un increment salarial de l’1,75% amb efectes 1 de juliol de 2018.

 

En el pla també es va aprovar una proposició dels grups de la CUP, PSC, DM i el regidor no adscrit Miquel Davins, amb una esmena dels mateixos grups i del govern municipal (CDC i ERC) que preveu que l’Ajuntament faciliti als grups municipals una còpia en format electrònic del pressupost municipal en el mateix moment que facilita còpia física, amb un mínim de 2 setmanes d’antelació a la data en què els comptes es portin a aprovació.