El Departament d'Acció Climàtica abona 737.000 euros a 111 viticultors per l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya

Aquest ajut és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, i amb aquest pagament s’haurà beneficiat de la bestreta d’aquests ajuts 2022 un total 250 viticultors per un import global d’1.640.503 euros

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya fa efectiu aquest divendres, 2 de desembre, una segona bestreta de l’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya 2022 per un import de 737.277 euros a 111 viticultors.

Amb aquest segon pagament hauran cobrat la bestreta dels ajuts a la reestructuració i reconversió de la vinya, sol·licitats aquest any 2022, un total de 250 viticultors per un import total d’1.640.503 euros.

L’ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola, previst al REGLAMENT (UE) 1308/2013del Parlament Europeu i del Consell, de 17 desembre de 2013, pel qual es crea una organització comuna de mercats dels productes agraris, i que preveu que cada Estat membre presenti a la Comissió un projecte de programa de suport de cinc anys que comprengui mesures d'ajut al sector vitivinícola. Té un finançament 100% de la Unió Europea, que persegueix impulsar l’augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l’adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l’estructura del sector.