Obert el termini per la licitació del servei del bar de la piscina municipal de Cardona

Fins el proper 8 de juny es podran presentar les sol·licituds 

L'Ajuntament de Cardona obre, des d'avui mateix i fins el proper 8 de juny, el període per a presentar sol·licituds per la gestió del servei del bar de la piscina municipal durant l'estiu. Es tracta del desenvolupament d'una activitat de bar, consistent en el servei públic de begudes i refresc, fredes i/o calentes (queda prohibida la venda de qualsevol tipus de beguda que contingui alcohol), tapes i entrepans, freds o calents, gelateria i altres productes tipus snacks, llaminadures ... o de caràcter anàleg que habitualment es serveixin en aquests tipus d’establiments als usuaris de la piscina.

Les sol·licituds per prendre part en la licitació es podran presentar a la Unitat de Secretaria de l’Ajuntament, de 9 a 14 hores.

Per prendre part a la licitació caldrà presentar, a través d'una instància genèrica, la següent documentació:

1.- Sobre número 1: Documentació administrativa
- Declaració responsable de compliment dels requisits per a prendre part en la licitació i de solvència econòmica i tècnica (Annex 2).

2.- Sobre número 2: Documentació dels criteris que depenen d'un judici de valor
- Memòria/explicació signada pel sol·licitant o el seu representant del projecte de gestió i explotació del bar, amb indicació dels diferents aspectes:
· Programa de treball i sistema d’organització
· Oferta de servei als usuaris
· Orientació del servei que es vol implantar i projecte de dinamització de l’equipament

- Memòria/explicació de les millores proposades sense sobrecost per l’Ajuntament, en quant a qualitat i millora de servei
La documentació que contingui el sobre número 2 no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut de la documentació del sobre 3. L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió directa del procediment.

3.- Sobre número 3: Documentació dels criteris quatificables automàticament
En aquest sobre s'inclourà la proposició econòmica ajustada al model que figura a l’annex 3.

La documentació per prendre part en el procediment haurà d'anar signada pel licitador, ser original o degudament autentificada, i presentar-se en tres sobres tancats, identificats i signats per qui sol·licita ser beneficiari de la llicència o per la persona que el representa, tot indicant a l'exterior del sobre les següents dades:

- TÍTOL: Llicència d'ús privatiu del bar de la piscina de Cardona, temporada d'estiu 2022 - 2023
- Número de sobre
- Nom i signatura

Davant de qualsevol dubte o informació, podeu contactar a roigfg@cardona.cat o fuentespc@cardona.cat

Més info aquí