Subvenció de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat per fer front a l'impacte econòmic negatiu causat per la COVID-19

El Butlletí Oficial de la Província de data 20 d'agost de 2021 apareix publicat el text íntegre de les bases Específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva per fer front a l'impacte econòmic negatiu causat per la COVID-19, text que fou aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2021

El que es fa públic en compliment del que preveu l'article 124.2 del Decret 179/95 de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals a Catalunya.