L'Ajuntament de Manresa obre la 8a edició de la convocatòria de microcrèdits per afavorir la creació d'empreses

Es poden presentar les sol·licituds fins al  30 de setembre de 2021. La documentació es pot presentar presencialment a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1 o telemàticament a aquest enllaç: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/902?nocache=1

 

L’Ajuntament de Manresa ha obert la 8a edició de la convocatòria per a la concessió d’ajuts reintegrables microcrèdits que té per objectiu facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses a Manresa.
 

Els beneficiaris que podran sol·licitar aquesta línia d’ajuts són les persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de juliol de 2020; les empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre que l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de juliol de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros; i les empreses d’Economia social i solidària, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre que l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de juliol de 2020 i el volum anual de facturació de l’empresa o grup empresarial no superi els 500.000 euros.
 

Conceptes subvencionables
 

Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària,  vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents...) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc.). S’exclouen explícitament l’adquisició de terrenys i/o construccions i les despeses financeres i tributàries.
 

Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses o inversions realitzades a partir de l’1 de juliol de 2020  i el període d’execució es perllongarà fins al termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.
 

Condicions dels microcrèdits
 

Les condicions dels “microcrèdits” són les següents:

  • Tipus d’interès: 0%
  • Carència: No es contempla
  • Termini màxim de devolució: 4 anys.
  • Amortització i quotes trimestrals
     

Quantia i termini de presentació de sol·licituds
 

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun dels projectes. La presentació de sol·licituds finalitza el 30 de setembre de 2021.La documentació  es pot presentar presencialment a l’Oficina de l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1 o telemàticament  a aquest enllaç.
 

Us informem que estaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones jurídiques; les entitats sense personalitat jurídica; aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria; i aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb el CEDEM- Centre de desenvolupament empresarial per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25.