Publicada al DOGC la pròrroga de les mesures restrictives del comerç i la restauració

El DOGC (23.01.2020) publica la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Quinze dies més de restriccions

Mesures vigents: mobilitat limitada al municipi tota la setmana.

En primer lloc, pel que fa a la mobilitat personal, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs.  Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22.00 hores i les 06.00 hores

En segon lloc, les trobades familiars o socials es permeten sempre que no se superin les 6 persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència. A aquestes mesures obligatòries s’afegeix la recomanació que les reunions o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

Es poden celebrar activitats laborals de més de 6 persones en els hotels, aplicant i respectant el 50% de l’aforament màxim permès i totes les mesures de seguretat i higiene requerides.

Continua suspesa la celebració presencial de congressos, convencions i fires comercials.

En tercer lloc, se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç al detall de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la afluència més gran que es dona en cap de setmana. Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21 h, en general; això no obstant, sí que podrà arribar fins a les 22 h en cas d’activitats.

Pel que fa als equipaments esportius, es preveu el tancament dels que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.

També se suspenen les activitats del lleure infantil i juvenil i se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva.

Per últim, se suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu. També s’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

En relació a l’hostaleria i la restauració

OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS - ES PERMET EL CONSUM:

Horari:

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores i lliurament a domicili fins a les 23:00 hores

Mesures:

-El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat

- S'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

 - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

ALLOTJAMENTS

Les zones comunes dels hotels continuen habilitades al 50% de la seva capacitat.

En els espais de restauració es poden produir dos supòsits:

espai de restauració només per clients allotjats a l’hotel: aforament al 50% + mesures de seguretat establertes.

espai de restauració per clients allotjats + clients no allotjats: aforament al 30% + mesures de seguretat establertes (salvo que es disposin en espais diferenciats i separats).

OBERTURA DE BARS I RESTAURANTS - ES PERMET EL CONSUM:

Horari:

Atenció al client allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

- Sopars – Fins a les 22:00 hores

Atenció al client no allotjat

- Esmorzars - de les 7:30 hores a les 9:30 hores

- Dinars - de les 13:00 hores a les 15:30 hores

Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.

Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Servei de recollida i lliurament a domicili

- Servei de recollida des de les 7:30 hores fins a les 22:00 hores i lliurament a domicili fins a les 23:00 hores

Mesures:

-El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat

- S'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

- S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

 - Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

INSPECCIONS

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. El trobareu adjunt també amb aquest Comunicat.

VIGÈNCIA I ENTRADA EN VIGOR

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021, sens perjudici de l’avaluació continuada de l’impacte de les mesures que s’hi contenen.

Pots consultar la publicació de les mesures al DOGC.