Sol.licitud d'ocupació de via pública amb taules i cadires

És la tramitació corresponent a l'autorització per col·locar taules, cadires i parasols a la via pública, i més concretament a l'exterior d'establiments de restauració i assimilats.

Quant als tipus de sol.licitud cal saber que:

Amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de les  afectacions que aquesta comporta pel teixit econòmic i social, es modifiquen excepcionalment les condicions habituals per a la tramitació i implantació de les autoritzacions de terrasses:

NOVES AUTORITZACIONS: Quan l'exercent de l'activitat sol·licita autorització PER A UNA NOVA IMPLANTACIÓ  aquest haurà d'emplenar el formulari i adjuntar la documentació necessària (art. 14 de l'Ordenança). Una vegada presentada la sol·licitud l'Ajuntament emetrà informe tècnic i  resoldrà l’atorgament  o  la denegació de la llicència d'ocupació de la via pública que es notificarà a l'interessat electrònicament. En la resolució hi constaran les condicions de l’autorització, la qual serà provisional per aquesta temporada tenint en compte l’excepcionalitat de la situació.

RENOVACIONS: En el cas que la sol·licitud sigui per a la RENOVACIO DE L'OCUPACIÓ QUE JA TÉ AUTORITZADA en anys anteriors, l’exercent haurà d'emplenar el formulari i presentar la sol·licitud.Atès que el règim aplicable és el de la comunicació no hi haurà resolució expressa i l'interessat podrà procedir a la instal·lació de la terrassa des d'aquest mateix moment.  L’Ajuntament està facultat per verificar les dades que consten a la comunicació, i la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada que consti en la comunicació o en la documentació preceptiva determinen la impossibilitat de continuar ocupant la via pública  des del moment en què es notifiqui la resolució corresponent a les persones afectades, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que escaiguin. Important: En la fase 1 de desconfinament es permetrà la col.locació d'un 50% de les taules autoritzades, amb una separació de 2 mts entre elles. Es permetrà l'ampliació, fins al nombre màxim de taules autoritzat a la llicència, si no es dificulta el  pas de vehicles ni vianants. Serà possible variar el nombre de taules dins la mateixa temporada.

Posteriorment a la verificació de dades es farà arribar una TARGETA ACREDITATIVA que contindrà tots els elements autoritzats i  que s'haurà de col.locar-se al vidre o la porta d'accés a l'establiment, de forma visible des de l'exterior.

Tramitació telemàtica

Aquesta forma de tramitació està pensada per emplenar el formulari i presentar-lo a través de Internet.
Tramitació telemàtica

Organisme competent / Responsable

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

Àrea que tramita

Servei de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil

Qui el pot demanar

 • Interessat/da: L'exercent de l'activitat principal.
 • Representant: Qui acrediti la legal representació de l'interessat.
 • Autoritzat/da: Aquell que presenti la sol·licitud autoritzat pel titular de l'activitat.

Canals de tramitació

 • Presencialment: Excepcionalment es podrà fer de forma presencial, a les oficines de la Policia Local( c. Bruc, 33-35, edifici La Florinda)
    Horari: dilluns a divendres de 9h a 13h amb cita prèvia, en funció de l'evolució de la crisi sanitària.
 • Internet: A la seu electrònica https://manresa.cat/web/oficinavirtual/arbre/ s'haurà d'emplenar el formulari i presentar-lo telemàticament . Es obligatori quan l'exercent és una PERSONA JURÍDICA.
    Horari: Per a consultes us podeu adreçar al correu electrònic policia@ajmanresa.cat, o al telèfon 93 8752998 (en horari de 9 a 13 hores, de dilluns a divendres).
 • Qualsevol altre mitjà previst a la normativa vigent

Període de l'any en què es pot demanar

D'acord amb l'art. 12 de l'Ordenança Municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic les renovacions ho seran per temporades d'acord amb el següent:

-Temporada estiu: del 1 ABRIL al 30 SETEMBRE

-Temporada hivern: del 1 OCTUBRE al 31 MARÇ

Requisits previs

 • Disposar de la llicència d'activitat.
 • Amb caràcter previ a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires s’ha de presentar la comunicació i la documentació exigida. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. La resolució administrativa que constata les circumstàncies anteriors pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.

Preu

Aquell que marquen les Ordenances Fiscals.

Amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i de les afectacions que aquesta comporta pel teixit econòmic i social, el Ple Municipal aprovarà la modificació de l'Ordenança Fiscal número 20 per establir una bonificació del 50% en la taxa fixada per a aquestes ocupacions, fins el 31 de desembre de 2020. El pagament de la taxa no s'haurà d'efectuar abans de començar l'ocupació, com fins ara, sinó que a la mateixa sol.licitud l'interessat podrà demanar l'ajornament de la presentació i el pagament de l'autoliquidació fins a 31 d'agost de 2020. L'autoliquidació es farà arribar a l'interessat i el pagament s'haurà d'efectuar abans que la temporada finalitzi.

 

 

Documentació a aportar en tramitació telemàtica

 • Aquella documentació que s'especifica a l'art.14 de l'Ordenanca Municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic (https://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments) ( Obligatori )

Documentació a aportar en tràmitació presencial

 • Aquella documentació que s'especifica a l'art.14 de l'Ordenanca Municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic (https://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments) ( Obligatori )

Normativa

 • Ordenança Municipal reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari a l'espai públic (https://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments)

Termini de resolució

Tres mesos en el cas d'una nova implantació. Quan la sol.licitud és per a renovacions porteriors sense modificació de les condicions atorgades a la llicència, atès que el règim aplicable és el de comunicació no hi haurà resolució expressa. Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, s’advertirà a la persona interessada que mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius no pot dur a terme l’ocupació de la via pública

Silenci administratiu

Des del moment en què es coneixen, i sense dret a indemnització de cap mena, es revocaran aquelles autoritzacions que no s’ajustin a les dades que consten en la comunicació o en la resolució expressa. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència el punt anterior pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.

Altra informació d'interès

 • Oficines de Seguretat Ciutadana(c. del Bruc 33-35, edifici La Florinda, tel. 93 875 29 98)